Teren Mieszkaniowy ul. Szczotki

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, położona w rejonie ul. Szczotki w Jaworznie.
Działka ma kształt regularny pozwalający na racjonalne jej zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Działka porośnięta trawą i nielicznymi drzewami i krzewami. Teren działki wymagający wykonania prac niwelujących. Przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie terenu. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny niezabudowane. Działka posiada dostęp do nieurządzonej drogi publicznej.

Powierzchnia terenu:

Działka gminna nr 1/9 o pow. 789 m² w obr. geod. 112 m. Jaworzna, położoną w rejonie ul. Szczotki w Jaworznie.

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Przeznaczenie:

10MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa i telekomunikacyjna.

Biuro ds. Geologii: działka zlokalizowana jest w granicach obszaru płytkiej eksploatacji górniczej do 80 m KWK ,,Jan Kanty", w zasięgu deformacji nieciągłych, w rejonie występowania licznych szybów, szybików i zapadlisk, w obszarze predysponowanym do wystąpienia ruchów masowych. W rozumieniu § 4 ust. 3 pkt 3 lit. a rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) obszar ten należy zaliczyć do terenów o skomplikowanych warunkach gruntowych. W przypadku posadawiania obiektów budowlanych na przedmiotowej nieruchomości, wymagane jest opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.).

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
pl. Górników 5

tel: 32 61 81 713
e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms