Charakterystyka nieruchomości: 

działka nr 94/6 o pow. 53.327 m²
w obr. geod. 100 m. Jaworzna, położona w rejonie ul. Św. Wojciecha w Jaworznie, stanowiąca własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Jaworzna do dnia 5 grudnia 2089 r.

 

Teren znajduje się w najbardziej atrakcyjnym pod względem rekreacyjnym i przyrodniczym rejonie Jaworzna, w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera, który otrzymał główną nagrodę Ministerstwa Środowiska „Geologia 2018”, jako podmiot najlepiej realizujący w Polsce zadania z zakresu szerzenia wiedzy na temat geologii. W najbliższej okolicy położony jest również malowniczy „Park Gródek” z prowadzonym przez Śląski Ogród Botaniczny arboretum oraz zbiornik rekreacyjny Sosina.

Teren jest znakomicie skomunikowany, gdyż leży w sąsiedztwie północnej obwodnicy Jaworzna i w odległości 2,5 km od stacji kolejowej Jaworzno-Szczakowa. Po ukończeniu modernizacji magistrali kolejowej E30, czas przejazdu z Jaworzna-Szczakowej do Katowic wynosić będzie ok. 20 min., natomiast do Krakowa – ok. 45 min. Obszar, gdzie znajduje się oferowana działka, obsługiwany jest przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie ekologicznym i nowoczesnym elektrycznym taborem autobusowym.


Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Sodowa Góra" w Jaworznie, położona jest w terenach oznaczonych symbolami (odpowiednio w częściach wynikających z wyrysu z planu):

 6MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne:
przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, przeznaczenie dopuszczone: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna w zespołach zabudowy, zabudowa usługowa w strefach SU lub jako wbudowana w budynkach mieszkalnych, w tym - obiekty handlu detalicznego, usługi biurowe, administracyjne, gabinety lekarskie, fryzjerstwo, kosmetyka, krawiectwo oraz inne rzemiosło wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu

2U - tereny zabudowy usługowej:
przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usługowej, takiej jak: obiekty handlowe handlu detalicznego, gastronomia, usługi biurowe, administracyjne, gabinety lekarskie, fryzjerstwo, kosmetyka, krawiectwo oraz inne rzemiosło, przeznaczenie dopuszczone - obiekty kultury i oświaty, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

1ZN - tereny zieleni nieurządzonej:
przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni nieurządzonej, tj. istniejąca zieleń, zadrzewienia i zakrzewienia, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

1KDO - przeznaczenie podstawowe:
tereny obsługi podróżnych, takie jak: miejsca odpoczynku podróżnych, parkingi, stacje paliw, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

Pobierz mpzp: http://bip.jaworzno.pl/a,23484,43-miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-sodowa-gora-w-jaworznie.html


Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego działki nr 94/6 w obr. geod. 100 m. Jaworzna: 4.744 000,00 zł netto.

Do ceny prawa użytkowania wieczystego ww. działki uzyskanej w przetargu, położonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w strefach: 6MN, 2U, 1KDO zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozostała część działki położona w strefie 1ZN korzystać będzie ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Powierzchnia działki położona w strefie 1ZN – 8.638 m².

Termin i miejsce przetargu: 29 kwietnia 2020 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:30.


Wadium w wysokości 710.000,00 zł w pieniądzu wnieść należy w terminie do 22 kwietnia 2020 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie podany w ogłoszeniu o przetargu:
http://bip.jaworzno.pl/a,36658,prezydent-miasta-jaworzna-o-g-l-a-s-z-a-drugi-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-prawa-uzytko.html

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
pl. Górników 5 (II piętro, pokój nr 115), 43-600 Jaworzno 

tel: 32 61 81 713
e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms