Teren Mieszkaniowo-Usługowy ul. Kazimierza Stoleckiego

nieruchomości gruntowe, niezabudowane, niezagospodarowane, porośnięte trawą oraz pojedynczymi, nieprzedstawiającymi wartości drzewami i krzewami. Najbliższe otoczenie stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane. W dalszej odległości znajdują się obiekty handlowo-usługowe, obiekty użyteczności publicznej i obiekty oświatowe. Działka nr 133 posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni nieurządzonej ul. K. Stoleckiego, natomiast działka nr 132 posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 134, która stanowi drogę nieurządzoną. Działki mają kształty trapezów, ograniczające nieznacznie zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Na dzień oględzin działki nie wykazywały cech podmokłości. Działka nr 133 będzie wymagać drobnych prac niwelacyjnych. Poprzez działki nie przebiega kolidujące uzbrojenie terenu.

 

Powierzchnia terenu:

- działka nr 132 o pow. 1103 m2;
- działka nr 133 o pow. 919 m2
w obr. geod. 263 m. Jaworzna, stanowiące własność Gminy Miasta Jaworzna, położone przy ul. K. Stoleckiego w Jaworznie, objęte księgą wieczystą Nr KA1J/00001910/0, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych

Sytuacja prawna:

Własnosć Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

 

Przeznaczenie:

03 MN/U - tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Infrastruktura:

Działki posiadają możliwośc dostępu do sieci wodociągowej bezpośrednio z ul. K. Stoleckiego, sieci energetycznej, projektowana jest również sieć kanalizacyjna.
W nieznacznej odległości od działek (jednakże poza strefą ochronną sieci) przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokich napięć.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms