Teren Mieszkaniowy ul. Graniczna

Działka zlokalizowana jest w dzielnicy Bory, w rejonie ul. Granicznej i Niemcewicza, w bezpośrednim otoczeniu pojedynczej zabudowy jednorodzinnej. Działka posiada bezpośredni dostęp od drogi publicznej. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, o regularnym kształcie pozwalającym na racjonalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Działka porośnięta trawą oraz nieprzedstawiającymi wartości drzewami i krzewami, na dzień oględzin nie wykazywała cech podmokłości. Nieruchomość jest ogrodzona ogrodzeniem z prętów metalowych w przęsłach i siatką, na podmurówce i słupkach metalowych. Przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie poza zlokalizowanym w północno-wschodniej granicy działki żelbetowym słupem energetycznym.
W zachodniej granicy działki, w odległości ok. 0,20 m do ok. 1,10 m zlokalizowany jest budynek mieszkalny. Planując zabudowę przedmiotowej działki należy uwzględnić istniejące sąsiedztwo i spełnić wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

 

Powierzchnia terenu:

działka gminna nr 53/5 o pow. 509 m² w obr. geod. 275 m. Jaworzna.

Sytuacja prawna:

Własnosć Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

 

Przeznaczenie:

7MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami;

2KDL1/2 – Teren dróg publicznych - drogi klasy lokalnej.

Infrastruktura:

Działka posiada możliwość dostępu do sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej napowietrznej i kablowej, sieci wodociągowej, kanalizacji oraz telekomunikacji.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms