Teren Mieszkaniowo-Usługowy ul. K. Stoleckiego

Nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 1294 m², niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana, o kształcie trójkąta. Działka porośnięta trawą i krzakami. Nieruchomość położona w otoczeniu terenów niezabudowanych i zabudowy jednorodzinnej. W dalszej odległości znajdują się obiekty handlowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe. Działka posiada dostęp do nieurządzonej drogi publicznej ul. Stoleckiego.

Powierzchnia terenu:

działki gminne:

  • nr 51/7 o pow. 234 m² i
  • 52/5 o pow. 1060 m²
    w obr. geod. 264 m. Jaworzna, położone

Działki będą zbywane łącznie jako jedna nieruchomość.

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

 

Przeznaczenie:

W związku z tym, że ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowę w rejonie ul. Kołłątaja – wschód uszczegóławiają ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego ZGE „Sobieski – Jaworzno III” i nie są z nim sprzeczne, dla przedmiotowych działek obowiązują ustalenia planu przy ul. Kołłątaja-wschód:

  • 02MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

 

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów sąsiednich: sieć telekomunikacyjna, energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms