Teren Mieszkaniowy ul. Brzozowa

Przedmiotowe działki zlokalizowane są w Jaworznie na terenie dzielnicy Dąbrowa Narodowa.
Nieruchomości położone są w bezpośrednim otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych. W dalszej odległości znajdują się tereny zadrzewione i zalesione, podstawowe zaplecze handlowousługowe, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty oświatowe. Przedmiotowe działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi dojazdowej, ulicy Brzozowej, która jest drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomości mają kształt regularny, zbliżony do prostokąta, pozwalający na racjonalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Nieruchomości porośnięte trawą oraz nieprzedstawiającymi wartości nielicznymi drzewami i krzewami. Działki na dzień oględzin nie wykazywały cech podmokłości. Teren płaski, niezagospodarowany, usytuowany powyżej poziomu ulicy (skarpa).

Powierzchnia terenu:

działka nr 104 o pow. 592 m² i 59/5 o pow. 501 m² w obr. geod. 114 m. Jaworzna, stanowiące własność Gminy Miasta Jaworzna, położone przy ul. Brzozowej w Jaworznie.

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

 

Przeznaczenie:

5MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Infrastruktura:

Nieruchomości posiadają możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, sieci wodociągowej (w ulicy Brzozowej) oraz sieci teletechnicznej i sieci gazowej (w dalszej odległości - w ulicy Źródlanej).

Obecnie przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie terenu. Przez działkę 104 i 105 zaprojektowana jest kanalizacja sanitarna. Odległość planowanej zabudowy od zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej powinna wynosić min. 3,0 m, licząc od skrajni przewodu.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
pl. Górników 5
tel: 32 61 81 713
e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms