ul. Kołłątaja/Wandy

Działki o kształcie trapezu i proporcjach pozwalających na zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Na dzień oględzin dokonywanych przez rzeczoznawcę majątkowego na nieruchomości zaobserwowano gromadzenie się wód opadowych. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Teren nieruchomości lekko pofałdowany, niezagospodarowany, wymagający przeprowadzenia prac niwelacyjnych, na nieruchomości znajdują się liczne drzewa i krzaki wymagające usunięcia. Równolegle do południowych granic działek przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia. Przez działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Kompleks posiada możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej i sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazociągu i teletechniki z dalszej odległości. W odległości około 50 mb od granic kompleksu przebiega cieć ciepłownicza.

Powierzchnia terenu:

Działki nr 105/11 o pow. 4835 m² i 105/14 o pow. 6495 m² w obr. geod. 265 m.

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przeznaczenie:

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
KDD – tereny drogi publicznej klasy „dojazdowa”.

 

Infrastruktura:

Kompleks posiada możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej i sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazociągu i teletechniki z dalszej odległości. W odległości około 50 mb od granic kompleksu przebiega cieć ciepłownicza.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
pl. Górników 5, 43-600 Jaworzno
tel: 32 61 81 713
e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms