Teren Mieszkaniowy ul. Kolonijna

lokDziałki zlokalizowane są na terenie osiedla Dąbrowa Narodowa, po północno-zachodniej stronie środkowego odcinka ul. Kolonijnej. Działki stanowią tereny o kształtach regularnych, niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte roślinnością niską w stanie dzikim. Lokalizacja w sąsiedztwie terenów zabudowy jednorodzinnej wzdłuż ul. Syrokomli oraz terenów niezabudowanych.

Powierzchnia terenu:

• działka nr 106/23 o pow. 892 m² w obr. geod. 155 m. Jaworzna,
• działka nr 106/24 o pow. 940 m² w obr. geod. 155 m. Jaworzna,
• działka nr 106/25 o pow. 1658 m ² w obr. geod. 155 m. Jaworzna.

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

działki nr 106/23 i 106/24 obr. 155:
8MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 32MN ustala się przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z funkcją usługową jako funkcją uzupełniającą.

działka nr 106/25 obr. 155 (odpowiednio w częściach jak na wyrysie z planu):
17U - zabudowa usługowa,
8MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – zapis jak wyżej.

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms