Teren Mieszkaniowy ul. Wandy

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana. Działka ma kształt regularny, zezwalający na ograniczone zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Działka porośnięta trawą, na dzień oględzin nie wykazywała cech podmokłości. We fragmencie wschodniej granicy działki znajduje się ogrodzenie działki sąsiedniej. Ponad działką przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia. Poza tym przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie. Działka posiada możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, wodociągowej, sieci kanalizacyjnej oraz gazowej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy wielorodzinnej, tereny niezabudowane.

Powierzchnia terenu:

Działka nr 65/2 o pow. 668 m² w obr. geod. 265 m. Jaworzna, stanowiąca własność Gminy Miasta Jaworzna, położona przy ul. Wandy w Jaworznie, objęta księgą wieczystą Nr KA1J/00039965/5 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

05MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo–usługowej, 10D1/2 – tereny ulic dojazdowych (w niewielkim fragmencie)Infrastruktura:

Działka posiada możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, wodociągowej, sieci kanalizacyjnej oraz gazowej.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
pl. Górników 5, 43-600 Jaworzno
tel: 32 61 81 713
e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms