Teren Mieszkaniowy ul. Prosta

nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone przy ul. Prostej w Jaworznie. Działki o kształtach zbliżonych do prostokątów; powierzchnia działek w przeważającej części płaska, jedynie od strony wschodniej skarpa byłych terenów kolejowych. Działki porośnięte trawą i drzewami iglastymi, krzewami. Zlokalizowane są w sąsiedztwie terenów zabudowy jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych. Dojazd do działek od strony jednokierunkowych ulic Miodowej i Chropaczówka o nawierzchni asfaltowej i w części drogą gruntową utwardzoną tłuczniem.

Powierzchnia terenu:
  • nr 123 o pow. 936 m²,
  • nr 124 o pow. 873 m²,
  • nr 125 o pow. 811 m²,
  • nr 126 o pow. 747 m²,
  • nr 127 o pow. 683 m²

w obr. geod. 105 m. Jaworzna, położone przy ul. Prostej w Jaworznie, objęte księgą wieczystą Nr KA1J/00006023/0, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
38MN – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 3ZN – tereny zieleni niskiej i wysokiej: łąki i pastwiska, 24KDD – tereny komunikacji istniejącej i modernizowanej.

Infrastruktura:

Wzdłuż nasypu kolejowego, poza granicami działek przebiega sieć kanalizacyjna. Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna (napowietrzna), wodociągowa, teletechniczna.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms