Teren Mieszkaniowy ul. Piekarska

lokDziałka niezabudowana, pokryta zielenią nieurządzoną, o kształcie i wielkości pozwalającej na racjonalne zagospodarowanie. W bezpośrednim otoczeniu działki znajdują się tereny zielone, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zespół boksów garażowych. W pobliżu działki zlokalizowana jest napowietrzna sieć wysokiego napięcia. Na części działki zlokalizowana jest sieć kanalizacyjna MPWiK Sp. z o. o. w Jaworznie tj. kolektor kanalizacyjny Ø 500 i kolektor Ø 800. Zalecany pas eksploatacyjny dla kolektora Ø 800 wynosi po 8 m od skrajni przewodu kanalizacyjnego z każdej ze stron, od kolektora Ø 500 wynosi min. 5 m. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Piekarskiej.

Powierzchnia terenu:

działka nr 161/2 o pow. 34.875 m² w obr. geod. 1024.

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Część południowa działki (1,3 ha) położona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w strefach: MU I – tereny mieszkaniowo-usługowe intensywnej zabudowy (…), L- droga lokalna.

Dla pozostałej części działki (2,1875 ha) brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

MN - OBSZARY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ NISKIEJ

MW - OBSZARY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ

Infrastruktura:

Uzbrojenie najbliższego otoczenia: sieć teletechniczna, wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna.

Przez zachodnią część działki przebiegają dwie napowietrzne linie elektroenergetyczne WN 220 i 400 kV, z dwoma słupami kratowymi. Z rysunkiem przebiegu sieci uzbrojenia terenu można zapoznać się w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Pl. Górników 5, pokój nr 19.

Współrzędne geograficzne

WGS84:

lat = 50.221080246998135, lng = 19.259675592184067

DMS:

N 50°13'15" E19°15'34"

GPS:

N 50°13.264814819888073' E19°15.580535531044006'

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms