Teren Usługowy ul. Katowicka

lokDziałki położone są na terenie osiedla Dąbrowa Narodowa w Jaworznie, na terenach użytkowych, zlokalizowanych w rejonie ul. Katowickiej i ul. Fryderyk. Działki stanowią tereny niezabudowane, bez widocznych śladów charakterystycznych, porośnięte roślinnością niską i wysoką w stanie dzikim. Teren działek jest nierówny - występują różnice poziomów (nasypy), miejscami gruz. W sąsiedztwie zlokalizowane są: nieruchomości użytkowe głównie o funkcji warsztatowej i magazynowej oraz stacja LPG.

Powierzchnia terenu:

- działka nr 53/21 o pow. 859 m² wraz z udziałem 1/8 w działce nr 66 o pow. 2025 m² w obr. geod. 151 m. Jaworzna,
- działka nr 53/23 o pow. 613 m² wraz z udziałem 1/8 w działce nr 66 o pow. 2025 m² w obr. geod. 151 m. Jaworzna,
- działka nr 53/26 o pow. 1336 m² wraz z udziałem 1/8 w działce nr 66 o pow. 2025 m² w obr. geod. 151 m. Jaworzna,
- działka nr 53/28 o pow. 2064 m² wraz z udziałem 1/8 w działce nr 66 o pow. 2025 m² w obr. geod. 151 m. Jaworzna,

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

1UP - tereny usług administracji publicznej.

Strefa UP: Ustala się przeznaczenie pod zabudowę usług administracji publicznej, szkolnictwa wyższego, nauki, biurowych oraz zabudowę baz, składów, magazynów i handlu hurtowego. Ustala się: realizację nowej zabudowy usługowej oraz możliwość przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy usługowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (…).

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowi: sieć elektryczna i wodociągowa.

Współrzędne geograficzne

WGS84:

lat = 50.2250890042853, lng = 19.2177801579237

DMS:

N 50°13'30" E19°13'4"

GPS:

N 50°13.505340257118092' E19°13.066809475421906'

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms