Teren Usługowy ul. Mikołaja Reja

lokDziałka stanowi niezabudowaną nieruchomość położoną w Jaworznie przy ul. Mikołaja Reja, w rejonie jej skrzyżowania z ul. Radwańskich, o kształcie zbliżonym do prostokąta i powierzchni umożliwiającej jej racjonalne zagospodarowanie. Działka jest niezagospodarowana, nieogrodzona i stanowi teren zieleni nieurządzonej, położona na terenie płaskim. W południowo-zachodniej części działki, od strony ul. Reja przez jej fragment przechodzą 2 kable WN, a w granicy zlokalizowana jest studzienka kanalizacyjna. W sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowane są tereny niezabudowane i niezagospodarowane, częściowo zrekultywowana hałda o dużej powierzchni, w dalszej odległości również zabudowa użytkowa oraz jednorodzinna.

Powierzchnia terenu:

nr 69/47 o pow. 10 484 m² w obr. geod. 276 m. Jaworzna.

 

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

1PU – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.
Przeznaczenie, zasady zagospodarowania:
- zabudowa produkcyjna, składów, magazynów, usługowa, w tym handel hurtowy i detaliczny bez ograniczenia powierzchni sprzedaży, w tym również obiekty o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,
- przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa biurowa,
- przeznaczenie uzupełniające: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, parkingi, zieleń urządzona.

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów sąsiednich: sieć elektryczna i wodociągowa.

Współrzędne geograficzne

WGS84:

lat = 50.18467455121445, lng = 19.273269027471542

DMS:

N 50°11'4" E19°16'23"

GPS:

N 50°11.080473072866965' E19°16.39614164829254'

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms