Teren Mieszkaniowy ul. Tetmajera

lokDziałki położone na terenie osiedla Bory, po północnej stronie ul. Tetmajera w Jaworznie. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi od strony południowej wolnostojąca zabudowa jednorodzinna, a od strony zachodniej zabudowa przemysłowa. Od strony północnej teren odgrodzony jest wysoką zadrzewioną skarpą. Działki stanowią tereny niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte roślinnością niską w stanie dzikim, pojedynczymi drzewami. Działka nr 99/11 służy jako droga dojazdowa o nawierzchni nieurządzonej, obsługująca kompleks działek przeznaczonych pod zabudowę, umożliwiając im dostęp do drogi publicznej. Stanowi pas gruntu biegnący od ul. Tetmajera w kierunku północnym, wzdłuż ogrodzenia nieruchomości użytkowej.

Powierzchnia terenu:

Łącznej pow. 6.251 m², w tym:

• nr 99/2 o pow. 563 m² w obr. geod. 275 m. Jaworzna
• nr 99/3 o pow. 635 m² w obr. geod. 275 m. Jaworzna
• nr 99/4 o pow. 644 m² w obr. geod. 275 m. Jaworzna
• nr 99/5 o pow. 584 m² w obr. geod. 275 m. Jaworzna
• nr 99/6 o pow. 605 m² w obr. geod. 275 m. Jaworzna
• nr 99/7 o pow. 726 m² w obr. geod. 275 m. Jaworzna
• nr 99/8 o pow. 736 m² w obr. geod. 275 m. Jaworzna
• nr 99/11 o pow. 1.758 m² w obr. geod. 275 m. Jaworzna

 

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

 

Przeznaczenie:

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
● działka nr 99/11 w obr. geod. 275 m. Jaworzna: 1KDW - tereny dróg wewnętrznych, 1MN i 2MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
● działki nr 99/2 – nr 99/5 w obr. geod. 275 m. Jaworzna: 2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
● działki nr 99/6 – nr 99/8 w obr. geod. 275 m. Jaworzna: 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Strefa MN. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem budowy dróg wewnętrznych i parkingów ogólnodostępnych, w zakresie niezbędnym do obsługi terenu oraz terenów sąsiednich. Przeznaczenie uzupełniające: garaże i budynki gospodarcze, usługi o funkcjach nieuciążliwych (…), dojścia, dojazdy, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej (...)
Strefa KDW. Tereny dróg wewnętrznych. Przeznaczenie podstawowe: tereny dróg niepublicznych o funkcji wewnętrznej. Przeznaczenie uzupełniające: sieci i  urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń towarzysząca. Najważniejsze oznaczenia graficzne zgodnie z rysunkiem planu: nieprzekraczalna linia zabudowy,  wodociągi, kanalizacja sanitarna, teren górniczy Jaworzno Jeleń (…).
Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania  przedmiotowych działek uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

Infrastruktura:

W pasie drogowym ul. Tetmajera zlokalizowane są sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa.

Uwaga:

Informacja geologa. Teren zlokalizowany jest w zasięgu płytkiej eksploatacji górniczej do 80 m, co oznacza, iż przedmiotowy obszar może być silnie obciążony skutkami przeszłej eksploatacji. Powyższe nie wyklucza możliwości zabudowy ww. działek, jednak ich zagospodarowanie wymaga uprzedniego ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, stosownie do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012, poz. 463) (…). Szczegółowe informacje w przedmiotowej kwestii uzyskać
można w Biurze ds. Geologii UM w Jaworznie, ulica św. Wojciecha 100 (tel. 32 61 81 888).

Współrzędne geograficzne

WGS84:

lat = 50.184144712129665, lng = 19.276389107108116

DMS:

N 50°11'2" E19°16'35"

GPS:

N 50°11.04868272777992' E19°16.58334642648697'

 

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms