Teren Usługowy ul. Kołłątaja

lokPrzedmiotowe działki zlokalizowane są na terenie położonym na południe od końcowego odcinka ul. Wandy i na zachód od ul. Kołłątaja, stanowią razem teren o kształcie wydłużonym i o powierzchni ponad 1.2 ha, umożliwiającej ich racjonalne wykorzystanie. Działki stanowią teren niezabudowany i niezagospodarowany, porośnięty roślinnością w stanie dzikim. Przez działki w kierunku północny-wschód – południowy-zachód biegnie napowietrzna linia SN, co stanowi utrudnienie w przyszłej zabudowie terenu. Pas gruntu biegnący wzdłuż południowej granicy działek znajduje się pod wpływem oddziaływania napowietrznej linii WN. Dostęp do dróg publicznych odbywa się po nawierzchni gruntowej.

Powierzchnia terenu:

nr 105/11 o pow. 4 835 m², w obr. geod. 265 m. Jaworzna

nr 105/14 o pow. 6 495 m², w obr. geod. 265 m. Jaworzna

Przedmiotowe działki zbywane będą jako jedna nieruchomość.

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

– działka nr 105/11 w obr. geod. 265 m. Jaworzna położona jest w terenach oznaczonych symbolami w częściach wynikających z wyrysu planu:
• 08 UHGR/US – tereny usługowe – obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, wolnostojących obiektów gospodarczych, zespołów garaży boksowych i wolnostojących; teren przeznaczony pod realizację usług, handlu, gastronomii i rzemiosła oraz usług sportowo-rekreacyjnych (...);
• 05 D1/2 – ulice dojazdowe;
• niewielki fragment 10D1/2 – ulice dojazdowe.
– działka nr 105/12 w obr. geod. 265 m. Jaworzna położona jest w terenach oznaczonych symbolami w częściach wynikających z wyrysu planu:
• 08 UHGR/US – tereny usługowe – zapis jak wyżej;
• fragment 12MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej – utrzymuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową i usługową z możliwością modernizacji i przebudowy oraz zmiany użytkowania (...);
• 05 D1/2 – ulice dojazdowe.

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów sąsiednich: sieć elektryczna i wodociągowa.

Współrzędne geograficzne

WGS84:

lat = 50.19781903305338, lng = 19.28708642721176

DMS:

N 50°11'52" E19°17'13"

GPS:

N 50°11.080473072866965' E19°16.39614164829254'

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms