ul. Mostowa

Kompleks, składający się z działek nr nr 183/1 i 73/29 o łącznej pow. 869 m² w obr. geod. 201 m. Jaworzna, posiada kształt trapezu i proporcje pozwalające na zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie. Teren działek lekko pofałdowany, niezagospodarowny, wymagający przeprowadzenia prac niwelacyjnych, porośnięty roślinnością niską i wysoką - drzewami oraz krzewami. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Przez działkę nr 73/29 przebiega kolidujące uzbrojenie terenu w postaci kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm. W południowej granicy działki nr 183/1 zlokalizowany jest słup niskiego napięcia. Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna oraz teletechniczna z dalszej odległości.

Kompleks, składający się z działek nr nr 183/3 i 73/31 o łącznej pow. 3283 m² w obr. geod. 201 m. Jaworzna, posiada kształt nieregularny, lecz o proporcjach pozwalających na zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie. Nieruchomość nie jest ogrodzona, jednakże w północnej granicy działki nr 73/31 znajduje się ogrodzenie działki sąsiedniej nr 72. Teren działek lekko pofałdowany, niezagospodarowny, wymagający przeprowadzenia prac niwelacyjnych, porośnięty roślinnością niską i wysoką - drzewami oraz krzewami. W zachodniej granicy działki nr 183/3 zlokalizowany jest słup niskiego napięcia. Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna oraz teletechniczna z dalszej odległości.
Najbliższe otoczenie działek stanowi zabudowa usługowo-handlowa oraz pojedyncza zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej lokalnej jedynie poprzez drogi wewnętrzne na działkach nr nr 73/30, 183/2 i 73/16 w obr. geod. 201 m. Jaworzna.

Biuro ds. Geologii: działki zlokalizowane są w rejonie obszaru płytkiej eksploatacji górniczej do 80 m ZG „Sobieski”; w pobliżu szybik, zapadlisko. Inwestycje budowlane należy poprzedzić wykonaniem dokumentacji geologicznoinżynierskiej.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów: obsługa komunikacyjna działek wyłącznie z drogi wewnętrznej na działkach nr nr 73/30, 183/2 i 73/16 w obr. geod. 201 m. Jaworzna Na działce nr 73/31 w obr. geod. 201 m. Jaworzna ustanowiona jest służebność przechodu i przejazdu.

Powierzchnia terenu:

- Kompleks nr 1: działka nr 183/1 o pow. 629 m² i 73/29 o pow. 240 m² w obr. geod. 201 m. Jaworzna, łącznie 869 m²
- Kompleks nr 2: działka nr 183/3 o pow. 816 m² i 73/31 o pow. 2467 m² w obr. geod. 201 m. Jaworzna, łącznie 3283 m².

Sytuacja prawna:

Własność gminy miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.

 

Przeznaczenie:

5U - tereny usług komercyjnych.

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna oraz teletechniczna z dalszej odległości.

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms