Teren Mieszkaniowy ul. Syrokomli

lokDziałki położone są na terenie osiedla Dąbrowa Narodowa w Jaworznie. Działki o kształtach zbliżonych do prostokątów, stanowią tereny niezabudowane, porośnięte roślinnością niską w stanie dzikim.

Działki zlokalizowane są w sąsiedztwie terenów zabudowy jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych.

Powierzchnia terenu:

• działka nr 111/3 o pow. 1154 m ² w obr. geod. 111 m. Jaworzna,

• działka nr 111/5 o pow. 1569 m ² w obr. geod. 111 m. Jaworzna,

 

 

 

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

14MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przeznaczenie uzupełniające: obiekty małej architektury i place zabaw; budynki gospodarcze; miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenów MN. Przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe; dojazdy, dojścia; ścieżki piesze i rowerowe; infrastruktura techniczna (…).

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenu sąsiedniego stanowi sieć elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms