Teren Mieszkaniowy ul. Rejtana

lokDziałki położone są na terenie osiedla Dąbrowa Narodowa w Jaworznie, po wschodniej stronie ul. Rejtana. Działki stanowią tereny niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte roślinnością niską w stanie dzikim i pojedynczą wysoką. W sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna ul. Syrokomli i Rejtana.
Dostęp do ul. Rejtana następuje za pośrednictwem zbywanej działki nr 98/5. Dostęp do działki nr 94 następuje za pośrednictwem działki nr 95.

Powierzchnia terenu:

➢ kompleks I - działki nr nr 94 o pow. 998 m² i 95 o pow. 187 m² wraz z udziałem 1/3 w działce nr 98/5 o pow. 410 m² w obr. geod. 111 m. Jaworzna,
➢ kompleks II - działki nr nr 96 o pow. 933 m² i 98/2 o pow. 213 m² wraz z udziałem 1/3 w działce nr 98/5 o pow. 410 m² w obr. geod. 111 m. Jaworzna,
➢ kompleks III - działki nr nr 97 o pow. 1163 m² i nr 98/3 o pow. 206 m² wraz z udziałem 1/3 w działce nr 98/5 o pow. 410 m² w obr. geod. 111 m. Jaworzna.

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek gminnych położonych przy ul. Rejtana w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargów: 25 lipca 2018 r. od godz. 10:50, sala 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Pełna treść ogłoszenia w pliku PDF:

 

Przeznaczenie:

• 11MN4 – zabudowa mieszkaniowo jednorodzinna na terenach o dużym zagrożeniu wystąpieniem
deformacji nieciągłych (…)
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszącymi usługami, obiekty i budynki
użyteczności publicznej, obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne (…). Dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (…). Zakaz lokalizowania masztów i stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej (…).

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowi sieć: elektryczna i wodociągowa, w pobliżu również sieć gazowa.

Uwaga:

Informacja MZDiM: nabywcy ww. działek zobowiązani będą wystąpić do zarządcy dróg o wyrażenie zgody na lokalizację zjazdu z ul. Rejtana, a następnie wykonać drogę dojazdową na działce nr 98/5 w obr. geod. 111 m. Jaworzna, wydzieloną do obsługi komunikacyjnej zbywanych nieruchomości. Nadto nabywca kompleksu I zobowiązany będzie wykonać także drogę dojazdową na działce nr 95, nabywca kompleksu II odpowiednio na działce nr 98/2, a nabywca kompleksu III na działce nr 98/3.

Przedmiotowe działki położone są w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego, w granicach klasy IIa dużych zagrożeń wystąpienia deformacji nieciągłych - nakazuje się wykonanie pełnej dokumentacji geologiczno -
inżynierskiej wg przepisów szczególnych (…). Badania geofizyczne powinny być wykonane co najmniej dwiema
metodami. Wymagane są badania geofizyczne o dużej rozdzielczości i zasięgu do kilkunastu metrów oraz mniejszej
rozdzielczości do głębokości kilkudziesięciu metrów w zależności od głębokości eksploatacji (…). Przed uzyskaniem
pozwolenia na budowę należy uzgodnić warunki realizacji zamierzenia inwestycyjnego z właściwym organem
nadzoru górniczego.

Kontakt

Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 884, 32 61 81 713

e-mail: rgo@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms