Teren Mieszkaniowy ul. Rejtana

lokdziałki położone są na terenie osiedla Dąbrowa Narodowa w Jaworznie, po wschodniej stronie ul. Rejtana. Działki stanowią tereny niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte roślinnością
niską w stanie dzikim i pojedynczą wysoką. W sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna ul. Syrokomli i Rejtana. Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowi sieć: elektryczna i wodociągowa, w pobliżu również sieć gazowa. Dostęp do ul. Rejtana następuje za pośrednictwem zbywanej działki nr 98/5. Dostęp do
działki nr 94 następuje za pośrednictwem działki nr 95.
Kompleks nr I działka nr 94 w kształcie foremnego prostokąta i łącznik z działką drogowa nr 98/5 poprzez działkę nr 95 (nowy nabywca kompleksu będzie zobowiązany urządzić drogę na działce nr 95), teren działek wymagający makroniwelacji, porośnięty trawą i nieprzedstawiającymi wartości krzakami. Nieruchomość jest nieogrodzona. Nieruchomość ma możliwość dostępu do infrastruktury technicznej — sieci energetycznej (napowietrznej), wodociągu, teletechniki oraz wodociągu. Przez działkę nie przebiega żadne kolidujące uzbrojenie.
Kompleks nr II działka nr 96 w kształcie foremnego prostokąta i połączony z nią łącznik z działką drogowa nr 98/5 poprzez działkę nr 98/2, teren działek wymagający makroniwelacji, porośnięty trawą i nieprzedstawiającymi wartości krzakami. Nieruchomość ma możliwość dostępu do infrastruktury technicznej — sieci energetycznej (napowietrznej), wodociągu, teletechniki oraz wodociągu. Przez działkę nie przebiega żadne kolidujące uzbrojenie.


Przedmiotowe działki położone są w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego , w granicach klasy IIa dużych zagrożeń wystąpienia deformacji nieciągłych - nakazuje się wykonanie pełnej dokumentacji geologiczno - inżynierskiej wg przepisów szczególnych. Badania geofizyczne powinny być wykonane co najmniej dwiema metodami. Wymagane są badania geofizyczne o dużej rozdzielczości i zasięgu
do kilkunastu metrów oraz mniejszej rozdzielczości do głębokości kilkudziesięciu metrów w zależności od głębokości eksploatacji. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzgodnić warunki realizacji zamierzenia inwestycyjnego z właściwym organem nadzoru górniczego.
Działka drogowa nr 98/5 w kształcie wydłużonego prostokąta.

Informacja MZDiM: nabywcy ww. działek zobowiązani będą wystąpić do zarządcy dróg o wyrażenie zgody na lokalizację zjazdu z ul. Rejtana, a następnie wykonać drogę dojazdową na działce nr 98/5 w obr. geod. 111 m. Jaworzna, wydzieloną do obsługi komunikacyjnej zbywanych nieruchomości. Nabywca kompleksu I zobowiązany będzie wykonać także drogę dojazdową na działce nr 95, nabywca kompleksu II odpowiednio na działce nr 98/2.

Powierzchnia terenu:

Kompleks I - działki nr 94 o pow. 998 m² i 95 o pow. 187 m² wraz z udziałem 1/3 w działce nr 98/5 o pow. 410 m² w obr. geod. 111 m. Jaworzna,
Kompleks II - działki nr 96 o pow. 933 m² i 98/2 o pow. 213 m² wraz z udziałem 1/3 w działce nr 98/5 o pow. 410 m² w obr. geod. 111 m. Jaworzna.

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Przeznaczenie:

13MN – wyznacza się tereny oznaczone symbolami od 1MN do 37MN i ustala się ich przeznaczenie podstawowe jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Infrastruktura:

Nieruchomość ma możliwość dostępu do infrastruktury technicznej — sieci energetycznej (napowietrznej), wodociągu, teletechniki oraz wodociągu.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms