Teren Mieszkaniowy ul. Szarych Szeregów

lokPrzedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenie osiedla Ciężkowice, po wschodniej stronie ul. Szarych Szeregów. Działka stanowi teren o kształcie zbliżonym do prostokąta i małej powierzchni, ogrodzony całkowicie zużytym, nie posiadającym wartości ogrodzeniem, zabudowany budynkiem byłej przychodni zdrowia oraz budynkiem garażowym. Na pozostałej części działki znajdują się drzewa liściaste i krzaki.

Zobacz pełny opis budynku zabudowanego na działce
Powierzchnia terenu:

nr 243/1 o pow. 225 m² w obr. geod. 17C m. Jaworzna.

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

69MN – „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” - § 15

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 111MN ustala się przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą.
Według rysunku mpzp przedmiotowa działka położona jest w obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Chrzanów oraz terenów zagrożonych podtopieniami.

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów stanowi sieć elektryczna i wodociągowa.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms