Teren Mieszkaniowy ul. Górnośląska

lokPrzedmiotowa działka zlokalizowana jest w pobliżu ul. Górnośląskiej, w odległości około 52 m w linii prostej od ulicy. Pomiędzy działką a ulicą położone są dwie nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi. Działka stanowi teren o kształcie trapezu i powierzchni umożliwiającej jej zabudowę. Działka stanowi teren niezabudowany, porośnięty trawą. W sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane i niezagospodarowane. W pobliżu zachodniej granicy działki poza wąskim pasem drzew przebiega napowietrzna linia WN. Dojazd do przedmiotowej działki następuje od strony ul. Górnośląskiej po nawierzchni utwardzonej przechodzącej w końcowym odcinku w dojazd o nawierzchni gruntowej.

Powierzchnia terenu:

działka nr 46 o pow. 1088 m² w obr. geod. 79 m. Jaworzna.

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

7MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MN do 38MN ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się: usługi nieuciążliwe - wbudowane w parterach budynków, usługi nieuciążliwe - samodzielne budynki usługowe, zieleń ogrodów przydomowych i sadów (…).Zakazuje się: w miejscach oznaczonych na rysunku planu symbolem graficznym otwory wiertnicze, obowiązuje zakaz zabudowy (…)

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowi sieć: elektryczna i wodociągowa, a w dalszej odległości również gazowa.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms