Teren mieszkaniowy ul. Kasztanowa

lokPrzedmiotowe działki zlokalizowane są w Jaworznie na terenie osiedla Jeziorki, po północno – wschodniej stronie ul. Kasztanowej w rejonie jej skrzyżowania z ul. Grzybową. Działki stanowią teren o kształtach regularnych, zbliżonych do trapezów, niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte roślinnością niską i wysoką.

Powierzchnia terenu:

– nr 12/3 o pow. 1036 m² w obr. geod. 39B m. Jaworzna,
– nr 12/4 o pow. 1051 m² w obr. geod. 39B m. Jaworzna.

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

- MN07 - „mieszkalnictwo jednorodzinne w zespołach osiedlowych”
Wskazane działki położone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w strefie oznaczonej symbolem MN07. Dla terenów oznaczonych symbolami MN01 – MN21-ustala się przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa jednorodzinna oraz powiązane z nią obiekty gospodarcze, garaże, dojazdy i dojścia, usługi stanowiące część budynku mieszkalnego oraz występujące samodzielnie(...), w tym: warsztaty samochodowe zlokalizowane na obrzeżach zespołów zabudowy mieszkaniowej (…). Przeznaczenie zabronione: inne przeznaczenie niż w/w usługi, które wprowadzają ograniczenia w zagospodarowaniu terenów sąsiadujących i mogą być dla nich uciążliwe, czyli takie których oddziaływanie na zabudowę sąsiadującą przekracza dopuszczalne poziomy emisji pyłów, spalin, zanieczyszczeń, odorów, wibracji i hałasu oraz generujące ponadprzeciętny ruch samochodowy (…)

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowi: sieć elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna.

Uwaga:

Przez południowo – zachodnią część działki nr 12/7 przebiega rurociąg kanalizacyjny K500, zlokalizowany jest również słup elektryczny z lampą. Słup energetyczny zlokalizowany jest również na działce nr 12/4, ponadto na części działki znajduje się skarpa.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms