Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Zwolnienie ws. podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych, wolnostojących lub powstałych w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej

Obowiązująca ulga przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych, wolnostojących lub powstałych w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 200 m2. Budynek taki ma służyć zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych, jednak nie mogą się w nim znajdować więcej niż dwa lokale mieszkalne. Należy także pamiętać, że zwolnienie nie obejmuje nieruchomości wykorzystywanych w całości lub w części na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie, przysługuje na okres 10 lat począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem. Warunkiem zwolnienia od podatku od nieruchomości jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

 • zakończenie budowy albo rozpoczęcie użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub jego części przed ostatecznym wykończeniem, po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, nie później jednak niż do 31 grudnia 2021 r.

 • złożenie w terminie do 31 grudnia roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem ­ wniosku o udzielenie zwolnienia od podatku od nieruchomości wraz z kserokopią: pozwolenia na budowę; zawiadomienia o zakończeniu budowy lub oświadczenia o rozpoczęciu użytkowania budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem.

 • złożenie w terminie wskazanym w § 3 ust.1 pkt 2 informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN­1 wraz z załącznikami.

Pełna treść Uchwały ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości dostępna pod adresem: http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,32049.htmlZwolnienie od podatku od środków transportowych 

Do 31 grudnia 2020 roku zwolnienie od podatku od środków transportowych obejmuje następujące pojazdy posiadające napęd elektryczny oraz hybrydowy:

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 ton,

2) ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów poniżej 12 ton,

3) autobusy.

Pełna treść Uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości znajduje się pod adresem: http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,33888.html

PAKIET ZWOLNIEŃ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Regionalna pomoc inwestycyjna

Zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji inwestycji i utworzenia nowych miejsc pracy

Regionalna pomoc inwestycyjna na terenie miasta Jaworzna dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków, budowli lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których zrealizowano inwestycję początkową lub utworzono nowe miejsca pracy.

Przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją początkową, podmiot zobowiązany jest przedłożyć pisemne zgłoszenie zamiaru korzystania z ww pomocy regionalnej (termin do 31 grudnia 2020 r.).

Pomoc z tytułu kosztów nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy może być udzielana łącznie z inną pomocą na nowe inwestycje lub tworzenie nowych miejsc pracy. Łączna wartość pomocy nie może przekroczyć dopuszczalnej wielkości pomocy określonej w art. 8 rozporządzenia UE 651/2014.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje od 1 stycznia roku następującego, po roku w którym zakończono budowę oraz przy spełnieniu łącznie poniższych warunków:

 • rozpoczęcia prac, realizacji inwestycji początkowej, do 6 miesięcy od dnia
  zgłoszenia,

 • zakończenia inwestycji początkowej do 3 lat (nie później niż do 31 grudnia 2023r.)
  w odniesieniu do kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,

 • utworzenia nowych miejsc pracy w okresie 2 lat od jej zakończenia (nie później niż do 31 grudnia 2025 r.) w przypadku korzystania ze zwolnienia obliczanego
  w odniesieniu do szacunkowych kosztów płacy – wynikających z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje:

1. na dwa lata jeśli:

- mikro i mały przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 250 000 zł,

- średni przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 750 000 zł,

- duży przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 1 500 000 zł,

2. na 3 lata jeśli:

- mikro i mały przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 400 000 zł,

- średni przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 950 000 zł,

- duży przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 2 000 000 zł.

Udzielaną pomoc oblicza się w odniesieniu do kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, które są związane z inwestycją początkową.

Inwestycja początkowa musi być utrzymana w Jaworznie przez okres 5 lat a w przypadku MSP przez okres co najmniej 3 lat, od daty jej realizacji.

Warunki pomocy regionalnej na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową, m.in:

- zwolnienie przysługuje na okres 3 lat i nie może przekroczyć w roku podatkowym wysokości iloczynu liczby utworzonych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową oraz równowartości wymiaru podatku za 100 m2 powierzchni użytkowej budynku oraz 100 m2 gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,

- nowo utworzone miejsca pracy muszą być zachowane przez co najmniej 5 lat a w przypadku MSP przez okres 3 lat, od dnia zakończenia realizacji inwestycji początkowej.

Pełna treść uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,32050.htmlPomoc de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy na terenie Jaworzna

Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.

Zwolnienie przysługuje w wysokości:

- 15 % kosztów utworzenia nowych miejsc pracy – dla mikro i małych przedsiębiorców,

- 10 % kosztów utworzenia nowych miejsc pracy – dla pozostałych przedsiębiorców.

Zwolnienie przysługuje w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy dla osób, spełniających co najmniej jeden z warunków:

1. osoby bezrobotne przez co najmniej 6 miesięcy,

2. osoby w wieku ponad 50 lat (nie pobierające świadczeń z ubezpieczenia społecznego),

3. osoby niepełnosprawne (posiadające orzeczony stopień o niepełnosprawności),

4. osoby zwolnione grupowo ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2020 r. , z tym że prawa nabyte do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres jej obowiązywania.

Pełna treść Uchwały dostępna pod adresem: http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,32052.htmlPomoc de minimis dla mikro przedsiębiorców i małych przedsiębiorców będących po raz pierwszy podatnikami podatku od nieruchomości na terenie m. Jaworzna

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części zajęte na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikro przedsiębiorców i małych przedsiębiorców – nowych podatników – będących po raz pierwszy podatnikami podatku od nieruchomości na terenie m. Jaworzna.

Okres zwolnienia wynosi 1 rok.

Zwolnienie będzie udzielane pod warunkiem, że działalność gospodarcza prowadzona będzie przez cały okres trwania zwolnienia od podatku.

Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2020 r. z tym, że prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany.

Pełna treść uchwały dostępna pod adresem: http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,32051.html

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms