Teren Mieszkaniowy ul. Wyzwolenia

lokNieruchomość zlokalizowana jest na terenie osiedla Ciężkowice. Działka stanowi teren o kształcie niezbyt regularnym, wynikającym z wydzielenia z jej południowo zachodniej części działki pod stację trafo. Od strony północnej działka ograniczona ulicą Wyzwolenia, od strony wschodniej znajduje się ulica Zawiszy Czarnego, od strony południowej zlokalizowany jest dojazd do Domu Opieki Społecznej oraz stacja trafo. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym położona jest po stronie zachodniej przedmiotowej działki.

Powierzchnia terenu:

nr 402/10 o pow. 627 m² w obr. geod. 17C m. Jaworzna.

 

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Informacje dot. procedury zbycia przedmiotowych działek uzyskać można w Biurze Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 pok. 22 (tel. 032 61 81 636).

Przeznaczenie:

69 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (...)

Przedmiotowa działka położona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w strefie 69MN. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MN do 111MN ustala się jako przeznaczenie podstawowe: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą (...). Zakazuje się: prowadzenia działalności uciążliwej oraz zakaz realizacji przedsięwzięć uciążliwych.

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenu stanowi sieć elektryczna i wodociągowa.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms