Teren Mieszkaniowy ul. Jesienna

lokPrzedmiotowe działki zlokalizowane są przy ul. Jesiennej na terenie dzielnicy Koźmin w Jaworznie. Działki posiadają kształt nieregularny zbliżony do bardzo wydłużonych prostokątów. W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości położone są tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej w zabudowie ekstensywnej. Dojazd do nieruchomości następuje od strony ul. Jesiennej.

Powierzchnia terenu:

- działka nr 2041/1 o pow. 3702 m2 w obr. geod. Koźmin m. Jaworzna,
- działka nr 2041/4 o pow. 2541 m2 w obr. geod. Koźmin m. Jaworzna.

Działki będą sprzedawane jako jedna nieruchomość o pow. 6.243 m2

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Informacje dot. procedury zbycia przedmiotowych działek uzyskać można w Biurze Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 pok. 22 (tel. 032 61 81 636).

Przeznaczenie:

MN20 - „Mieszkalnictwo jednorodzinne w zespołach osiedlowych” - (pow. około 1920 m2)
RP06 - „Uprawy polowe, łąki, pastwiska” (pow. około 4323 m2)

Strefa MN20 wyznacza przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa jednorodzinna oraz powiązane z nią obiekty gospodarcze, garaże, dojazdy i dojścia; usługi stanowiące część budynku mieszkalnego oraz występujące samodzielne (...), w tym: warsztaty samochodowe (...), przyłącza, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej (...).
Strefa RP06 wyznacza przeznaczenie dopuszczalne: produkcyjne i nieprodukcyjne tereny rolne (...); zalesienia poza strefami technicznymi linii elektroenergetycznych; zabudowa siedliskowa i gospodarstwa lokalizowane wyłącznie w styku z drogami publicznymi (...); obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, dojazdy, dojścia piesze i ścieżki rowerowe (...). 

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowych działek uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 032 61 81 624).

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenu stanowią usytuowane w drodze sieci: elektroenergetyczna i wodociągowa.

Uwaga:

Nad częścią działek przechodzi napowietrzna sieć elektroenergetyczna ze strefą ochroną.

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms