Tereny mieszkaniowo-usługowe: ul. Kołłątaja

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, o kształcie zbliżonym do trapezu. Działka porośnięta trawą, nielicznymi drzewami i krzewami. Dostęp do działki z ul. Kołłątaja, za pośrednictwem gruntowej drogi wewnętrznej.
Nieruchomość położona jest w bezpośrednim otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych.

Powierzchnia terenu:

działka gminna nr 52/1 o pow. 1992 m² w obr. geod. 264 m. Jaworzna, położoną w rejonie ul. Kolłątaja w Jaworznie, objętą księgą wieczystą Nr KA1J/00001910/0, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu.

Przeznaczenie:

Działka położona jest w terenie, w którym obowiązują:
➢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowę w rejonie ul. Kołłątaja – wschód zatwierdzony uchwałą Nr XII/114/2003 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 63 poz. 1917), obowiązujący od dnia 2 sierpnia 2003 r.,
➢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego ZGE „Sobieski – Jaworzno III” Sp. z o. o. w granicach administracyjnych m. Jaworzna zatwierdzony Uchwałą Nr XLI/720/2001 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 października 2001 r. Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 98 poz. 3101), obowiązujący od dnia 18 grudnia 2001 r.

W związku z tym, że ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowę w rejonie ul. Kołłątaja – wschód uszczegóławiają ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego ZGE „Sobieski – Jaworzno III” i nie są z nim sprzeczne, dla przedmiotowej działki obowiązują ustalenia planu przy ul. Kołłątaja-wschód:
- działka nr 52/1 obr. 264 położona jest w terenie oznaczonym symbolem: 01MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowych działek uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 032 61 81 624).

Infrastruktura:

Uzbrojenie terenów sąsiednich: sieć energetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna i kanalizacyjna

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms