Teren Mieszkaniowy ul. Herbowa

lokPrzedmiotowa działka zlokalizowana jest przy ul. Herbowej w dzielnicy Cezarówka Górna w Jaworznie. Działka stanowi teren płaski (porośnięty trawą) o kształcie wydłużonego równoległoboku, korzystnym do zagospodarowania. W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości położone są od zachodu tereny niezabudowane, od północy tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej, od wschodu ul. Herbowa i skrzyżowanie z ulicą Sasanek, od południa tereny zabudowy mieszkaniowej. Dojazd do nieruchomości następuje od strony ul. Herbowej po nawierzchni asfaltowej.

Powierzchnia terenu:

– działka nr 3812 o pow. 3088 m2 w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna.

Sytuacja prawna:

Własność Gminy Miasta Jaworzna.

Sposób udostępnienia terenu:

Sprzedaż w drodze przetargu. Informacje dot. procedury zbycia przedmiotowej działki uzyskać można w Biurze Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 pok. 22 (tel. 032 61 81 636).

Przeznaczenie:

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:
MN 14 – „mieszkalnictwo jednorodzinne w zespołach osiedlowych”.

Wskazana strefa zagospodarowania MN14 wyznacza dopuszczalne przeznaczenie: zabudowa jednorodzinna oraz powiązane z nią obiekty gospodarcze, garaże, dojazdy i dojścia; usługi stanowiące część budynku mieszkalnego oraz występujące samodzielnie (...); przyłącza, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej (...). Przeznaczenie zakazane: usługi, które wprowadzają ograniczenia w zagospodarowaniu terenów sąsiadujących i mogą być dla nich uciążliwe (...); wszelkie inwestycje mogące zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (...); warsztaty samochodowe (...); składy budowlane, magazyny, hurtownie; stacje bazowe telefonii komórkowej (...) .

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowych działek uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 032 61 81 624).

Infrastruktura:

Uzbrojenie sąsiedniego terenu stanowi: sieć elektroenergetyczne i siec wodociągowa

Kontakt

Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej

pl. Górników 5

tel: 32 61 81 712, 32 61 81 713

e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms