__________________________________________________________________________________________________

Serwis główny

Serwis główny zawierający podstawowe informacje o projekcie, w ramach którego został wykonany, poszczególnych elementach składowych, danych kontaktowych, podstawowych informacjach o mieście w ujęciu danych przestrzennych oraz wielu kluczowych informacji związanych z wykorzystaniem Miejskiego Systemu Informacji o Terenie.
__________________________________________________________________________________________________

Plan Miasta

Zasadniczy element MSIoT tj. interaktywna mapa Miasta Jaworzna. Dane przestrzenne zorganizowane są w tzw. warstwy (np. punkty adresowe, budynki, ortofotomapa itd.), które można wg uznania wyświetlać i gasić. Wśród udostępnionych funkcji są m.in. narzędzia pomiarów, wyszukiwarka tras oraz listy „zbliż do”. Poza materiałami niezmiennymi lub wolnozmiennymi (np. warstwą Instytucji) dane na mapie są odświeżane w cyklach dobowych (nocą). Informację o stopniu aktualności zawierają tzw. Metadane. Wejście do Planu Miasta po kliknięciu w charakterystyczną ikonę na górnym pasku serwisu.
__________________________________________________________________________________________________

Portal Inwestora


Portal zawierający informacje istotne dla inwestorów. Tu przytoczone są informacje o Jaworznie. Istotnym elementem Przewodnika są wyszukiwarki. Za ich pomocą można uzyskać zestawienie ofert inwestycyjnych, nieruchomości do zbycia. Można też spróbować wyszukać tereny ustalając własne kryteria przydatności inwestycyjnej (np. odległość od zabudowy mieszkaniowej). Dzięki połączeniu z Planem Miasta wyniki wyszukiwania można przeglądać na mapie.

__________________________________________________________________________________________________

Portal Edukacyjny

Portal został stworzony z myślą o wszystkich użytkownikach pragnących w łatwy i przyjemny sposób przyswoić wiedzę z różnych zakresów. W chwili obecnej dostępny jest kurs z obsługi aplikacji ISDP, będącej zasadniczym elementem MSIoT (w części dostępnej po stronie urzędu). Znajdują się tam również testy, które pozwolą sprawdzić zdobytą wiedzę.
__________________________________________________________________________________________________

Katalog metadanych Aquarius

Katalog metadanych Aquarius to narzędzie do publikowania, wyszukiwania i przeglądania dokumentów metadanych o zbiorach, seriach i usługach danych przestrzennych. W katalogu zostały zaimplementowane usługi: wyszukiwania (ang. „discovery”) i podglądu (ang. „view”) zgodnie z Rozporządzeniem KOMISJI (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych. Wejście do katalogu po kliknięciu w rozetę powyżej.
__________________________________________________________________________________________________

Przeglądarka danych 3D

Kolejnym elementem wspomagającym proces decyzyjny przy użyciu informacji przestrzennej są dane 3D. Wartość tych danych jest nieoceniona ponieważ umożliwiają w sposób bardziej realny zwizualizować przestrzeń terenu i dokonywać analiz przestrzennych w trzech wymiarach. W Jaworznie podjęto działania mające na celu pozyskanie, przetworzenie i udostępnienie tego rodzaju danych. Obecnie miasto dysponuje numerycznym modelem terenu.
__________________________________________________________________________________________________

Aplikacja zdalnego zgłaszania robót geodezyjnych

Moduł dedykowany do zgłaszania robót geodezyjnych oraz obsługi związanych z tym procedur. Ma możliwość rysowania zasięgów robót bezpośrednio na mapie. Z oczywistych względów jest przeznaczony dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego. Wejście do niego wymaga zarejestrowania się. Wejście do apliacji po kliknięciu w rozetę powyżej.
Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel.: (+48 32) 618-15-00 fax: (+48 32) 618-15-01
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
ISPiK S.A.: opracowanie, technologia: ISDP/GeoportalToolkit, projekt graficzny: znaki, cms: webeditcms